Targa Tasmania 2021: Shane Navin dies in serious crash