Take a glorious romp through nostalgia with Angus FitzSimons' new book Senior Moments