Environmental groups take decision over Lake Malbena venture to Supreme Court of Tasmania