Young Victorian James Whelan leading Tour of Tasmania