Diabetes Tasmania reveals figures on World Health Day